MENU
Aula_close Layer 1

Skolens antimobbestrategi

ANTI-MOBBEPOLITIK PÅ SCT. HANS SKOLE

Mission

På Sct. Hans Skole er forebyggelse af mobning fagpersonalets og forældrenes ansvar. På Sct. Hans Skole definerer vi mobning som :
”En person er mobbet, når han eller hun, gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer”.
(Dan Olweus, Professor i psykologi og forsker med speciale i mobning.)

 

Det er skolens målsætning at minimere mobning og på sigt at blive mobbefri:
Det gør vi ved:

 • At skabe gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden.
 • At skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem.
 • At børn udvikler evne til at vise omsorg for hinanden og til at reagere på mobning med mod og forsvare den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.


Vores arbejde med mobning tager udgangspunkt i følgende grundværdier:

Tolerance: At se og acceptere forskelligheder i børnegruppen, og behandle hinanden som ligeværdige. At se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.
Respekt: At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat overfor alle og at rumme andres væremåde.
Omsorg: At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor alle børn.
Mod: At sige fra og markere egne grænser og sige til når man ser børn, der overskrider andres grænse. At være en modig og god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Den nyeste forskning viser at mobning ikke er et individuelt problem, men skal betragtes som et socialt, kulturelt og relationelt fænomen som er fællesskabets ansvar.

Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre, elever og fagpersonale bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.

Forebyggende indsats:

 • Implementering af Red Barnets materiale ”Fri For Mobberi” i alle indskolingsklasser.
 • Vores fire grundværdier implementeres i den enkelte lærer og pædagogs klasseledelse.
 • I mellemtrinet afholdes temaoplæg om ”Det gode børneliv”, som bl.a. omhandler opførsel på de sociale medier, tolerance overfor klassekammeraters forskellighed mm. AKT-og inklusionsvejlederne er på besøg i mellemtrinsklasserne som en forebyggende og igangsættende indsats i forhold til trivsel. Konkret arbejdes der med klassemøder, trivselstests og trivselssamtaler.
 • Vi er opmærksomme på børnenes sociale liv på de digitale medier.
 • Der afholdes infomøder om adfærd på de digitale medier på mellemtrinnet, både for elever og forældre.

Indgribende indsats:

 • Klassens trivsel er fast punkt på den årlige klassekonference, hvor klassens team mødes med skolens ressourcepersoner og ledelsen. Her besluttes det hvis der skal sættes ind med ekstra ressourcer i klassen.
 • Opstår der mobning i en klasse inddrages akt/inklusionsvejleder og der samarbejdes med lærere, pædagoger og forældre om sagen. I forbindelse med opståede konflikter mellem enkelte børn kan AKT-og inklusionsvejlerne bruges som mæglere i konflikten.
 • AKT og inklusionsvejlederne udarbejder i fællesskab med klassens lærere et trivsels-og antimobbeforløb der er tilpasset den enkelte klasse.
 • Der indkaldes til forældremøde om klassens trivsel. Her deltager foruden klassens primære lærere og pædagoger, inklusionsteam og repræsentant for ledelsen. På forældremødet arbejdes der ud fra ”vækstmodellen” med henblik på mulige løsningsforslag, som inddrager alle på mødet, både lærere, pædagoger, forældre, inklusionsteam og ledelse.
   

Ved tegn på digital mobning tager lærer eller pædagog kontakt til inklusionsteam og ledelse og forældre, med henblik på at få situationen afklaret. Inklusionsteam og klassens team samarbejder om at de konkrete tiltag i forhold til de involverede børn.

Skolen har pligt til at anmelde krænkelser der vurderes til at overtræde straffeloven. Det er skolens ledelse der foretager vurderingen.

Vedtaget i skolebestyrelsen
August 2017

Læs beredskabsplanen på Odense.dk/cybercrime (pdf fil)

Læs pjecen Hvad siger loven om billedeling på Odense.dk/cybercrime (pdf fil)