MENU
Aula_close Layer 1

Innovation

Sct. Hans Skole – vision Innovation og Entreprenørskab (I&E)
 
Innovation og Entreprenørskab på Sct. Hans Skole handler dybest set om at udvikle børn og unges kreativitet, samarbejdsevne, samt viljen og mulighederne til at handle på de problemstillinger eleverne er omgivet af.  Derudover hænger det sammen med den åbne skole, da innovation og entreprenørskab handler om at skabe værdi for andre ud fra aktuelle problemstillinger, samtidig med, at det er en stor del af skolens almindelige dannelsesmål; at klæde eleverne på, så de selvstændigt kan være medskabere af deres eget liv i en foranderlig verden.
Med folkeskolereformen er entreprenørskab blevet et obligatorisk element i det nye fag Håndværk og design, som ligger på mellemtrinnet. Derudover skrives entreprenørskab ind i Fælles mål for alle fag.
 
På Sct. Hans Skole arbejder vi ud fra følgende brede definition, udarbejdet af Fonden For Entreprenørskab:
Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.
 
På Sct. Hans Skole arbejder vi både med årlige innovations- og entreprenørskabsforløb og entreprenørskabsprincipper og -mål fra kompetencerammen "Fra drøm til virkelighed" i den daglige undervisning.
Vi arbejder ud fra de fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, Kreativitet, Omverdensrelation og Personlig indstilling.
På Sct. Hans Skole har vi endvidere et særligt fokus på I&E på 5. årgang samt udskolingslinjen: Innovation.
Derudover har alle lærere deltaget i kompetenceudvikling, workshops og udvikling af I&E forløb i tæt samarbejde med både Fonden For Entreprenørskab og UCL/CFU.

 

Indhold

Mange af de elever der vælger innovationslinjen har interesser inden for kreativitet, design, ideudvikling, IT og animation. De kan godt lide at arbejde dybdegående med selvvalgte problemstillinger.

De bliver udfordret inden for de entreprenørielle kompetencer som er: 

  • At tage initiativ
  • At kommunikere i forskellige sammenhænge
  • At finde og bruge muligheder
  • At sælge ideer
  • At tage risiko og ansvar
  • At omsætte ideer til handling
  • At skabe merværdi til produkter og oplevelser

 

Forløb 

Undervisningen er i høj grad IT-baseret og organiseret som projekter.
I de sidste par år har vi deltager i flere landsdækkende konkurrencer, fx First Lego League og next level. Derudover har vi samarbejdet med FABLAB og lavet projekter med Remida, UCL og Odense kommune.    
Undervisningen indeholder også korte introforløb og workshops der er med til at opbygge elevernes kompetencer indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab.
I løbet af skoleåret arbejder vi ydermere med tværfaglige intensive 2-3 ugers forløb der ikke er skemalagte, men ud fra et overordnet emne og elevvalgt problemstilling.

 

Eleverne fortæller

Lukas 8y 2014/15: Det er fedt at få lov til at tænke kreativt, ud af boksen og arbejde selvstændigt så man bliver klar til sin videre uddannelse. Man får en fornemmelse af, hvad man selv kan præstere. Det fedeste er at kunne fordybe sig i de intensive forløb. Det er sjovt med små sjove breaks/udfordringer også. 

Maija 8y 2014/15: Det gode ved innovation er, at man får mulighed for at være kreativ og at der er ikke nogle rammer, dvs at man får lov til at bestemme selv hvad man vil lave og skabe. Jeg kunne godt lide forløbet med First LEGO League fordi det var sjov at lege med lego, bygge robotter, og løse udfordringerne med at få robotterne til at klare banen. 

Mathias 8u 2014/15: Det er dejligt at have et kreativ fag igen. Det er et form for fristed i skolen, nogle timer man glæder sig til. YEDAC har været det bedste forløb vi har lavet. Jeg kunne godt tænke mig at blive arkitekt, så der var mange ting man kunne bruge af det i forløbene.